استاد مخملباف - چه عملی را عمل صالح و کار خوب مینامند

@almiqat کار خوب یعنی چه ایا کاری که ما فکر میکنیم عمل صالح و خوب است واقعا عمل صالحی است.

دانلود (13.10 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 5 دی 1395
برچسب ویدیو : استاد مخملباف

استاد مخملباف

ناب ویدیو صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .